EMN studije

EMN izrađuje kratkoročne i dugoročne istraživačke studije s temama iz područja migracija i azila koje koriste donositeljima politika i ostalim dionicima na nacionalnoj i EU razini.

Kako su odabrane teme studija?

Teme istraživačkih studija odabrane su temeljem dostavljenih prijedloga EMN nacionalnih kontaktnih točki i/ili Europske komisije i procjene važnosti od strane donositelja migracijskih politika zemalja članica, Europske komisije i relevantnih agencija. Upravljački odbor donosi konačnu odluku i službeno odobrava izbor tema u sklopu godišnjeg programa rada EMN-a.

Na koji način EMN izrađuje studije?

U suradnji s relevantnim donositeljima politika povezanih s migracijama, EMN dogovara zajedničke specifikacije za svaku studiju, kako bi se omogućila usporedba između zemalja članica EMN-a. Svaki EMN NCP izrađuje nacionalno izvješće prema zajedničkim specifikacijama, a u njega nerijetko uključuje i doprinose dobivene od članova vlastite nacionalne mreže. Temeljem ovih materijala izrađuje se usporedan Sažetak izvješća koji donosi glavne nalaze iz nacionalnih izvješća i stavlja ih u EU perspektivu (npr. povezuje ih s najnovijim političkim inicijativama).

Promjena priljeva tražitelja azila u razdoblju 2014 – 2016

U razdoblju između 2014. i 2016. godine zemlje članice EU-a i Norveška doživjele su velik priljev podnositelja zahtjeva za međunarodnom zaštitom.

Za ilustraciju, broj tražitelja azila u EU-u i Norveškoj u 2014. godini se udvostručio, s 600 000 na 1.32 milijuna, a na ovoj se razinizadržao I tijekom 2016. godine (1.26 milijuna podnositelja zahtjeva). Ovaj masovni priljev doveo je do zaostajanja prilikom registracije zahtjeva za međunarodnom zaštitom, pritisaka u prihvatnim centrima te drugih operativnih i organizacijskih izazova.

Više

Pristupi maloljetnicima bez pratnje nakon utvrđivanja statusa

Između 2014. i 2017. gotovo 270 000 maloljetnika bez pratnje (bez roditelja ili druge odgovorne odrasle osobe) došlo je u EU i Norvešku.

Većina njih je stigla u svrhu traženja azila, međutim, veliki dio došao je i iz drugih razloga.

U ovoj se Studiji istražuje stanje maloljetnika bez pratnje kojima je odobrena dozvola boravka ili izdana odluka o povratkute daje pregled međunarodnog, EU i nacionalnog zakonodavstva vezanog uz maloljetnike bez pratnje.

Više

Učinkovitost povratka u državama članicama EU

Povratak državljana trećih zemalja koji nezakonito borave u EU-u, jedan je od glavnih stupova europske politike migracija i azila. Međutim, nedavni podaci Eurostata pokazuju kako se stope povrataka na razini EU-a nisu poboljšale unatoč značajnom povećanju broja odbijenih zahtjeva za azil i odluka o povratku, izdanih od 2014. godine. Broj državljana trećih zemalja koji nezakonito borave na teritoriju EU-a i dalje je veći od broja onih koji se vraćaju u zemlju podrijetla. Posljedično, Europska komisija je donijela nekoliko dokumenata kojima se nastoji osnažiti politika povratka. Europska migracijska mreža provela je ovu Studiju s ciljem istraživanja dobrih praksi te izazova u primjeni EU pravila o povratku i s time povezanim standardima zemalja članica.
Izvješće o Studiji (na engleskom jeziku) možete preuzeti ovdje:

Izazovi i postupci za utvrđivanje identiteta državljana trećih država u migracijskim postupcima

Ova Studija prikazuje glavne nalaze EMN-ove fokusirane studije o izazovima i praksama utvrđivanja identiteta državljana trećih zemalja u migracijskim postupcima temeljene na nacionalnim izvješćima 26 država članica EMN-a. Cilj Studije je prikazati značajne izazove s kojima se suočavaju nacionalne vlasti u nastojanju da pouzdano utvrde i provjere identitet državljana trećih zemalja u kontekstu različitih migracijskih postupaka - onih koji se odnose na azil, povratak i zakonite migracijske kanale (uključujući kratkoročne i dugoročne vize te dozvole boravka) - i nacionalne prakse za rješavanje ovih izazova.
Izvješće o Studiji (na engleskom jeziku) možete preuzeti ovdje:

Nezakonito zapošljavanje državljana trećih zemalja u Europskoj uniji

Ovo Izvješće donosi glavne rezultate EMN-ove studije koja analizira politike i prakse država članica Europske unije za sprečavanje, identificiranje i sankcioniranje nezakonitog zapošljavanja državljana trećih zemalja. Studija je provedena na temelju nacionalnih izvješća 23 države članice EMN-a, a ispituje svaki od četiri stadija nezakonitog zapošljavanja: preventivne mjere i poticaje za poslodavce i zaposlenike, utvrđivanje nezakonitog zapošljavanja državljana trećih zemalja, sankcije za poslodavce te posljedice za zaposlenike.
Izvješće o Studiji (na engleskom jeziku) možete preuzeti ovdje:

Spajanje obitelji državljana trećih zemalja u EU: Nacionalne prakse 2016.

Postupak spajanja obitelji državljana trećih zemalja u Europskoj uniji jedna je od glavnih politika migracija i azila. Ovo Izvješće prikazuje rezultate EMN-ove fokusirane studije čiji su glavni ciljevi bili istražiti nacionalne politike i prakse zemalja članica s obzirom na kriterije prihvatljivosti za sponzore i članove obitelji, uvjete za spajanje obitelji, integracijske mjere prije i nakon prijema, postupak prijave, prava državljana trećih zemalja i njihovih obitelji te politika u vezi neproduženja ili ukidanja dozvola boravka.
Izvješće o Studiji (na engleskom jeziku) možete preuzeti ovdje:

Programi preseljenja i humanitarnog prihvata u Europi

Ova Studija u sažetom obliku prikazuje glavne nalaze o programima preseljenja i humanitarnog prihvata u Europi temeljem podataka dostavljenih od 24 članice EMN-a. U Studiji se također objašnjavaju razlike i sličnosti između dva spomenuta pojma, u kojoj mjeri pojedine zemlje članice imaju iskustva u istima te koji su ciljevi takvih programa.
Izvješće o Studiji (na engleskom jeziku) možete preuzeti ovdje:

Povratak odbijenih tražitelja azila: Izazovi i dobre prakse

S obzirom na povećanje zahtjeva za azil u Europskoj uniji i uzimajući u obzir veliku razliku u broju državljana trećih zemalja kojima je odbijen azil i onih koji su se zaista i vratili, Europska migracijska mreža provela je ovu Studiju s ciljem istraživanja specifičnih izazova u procesu povratka odbijenih tražitelja azila i odgovora država članica na te izazove.
Izvješće o Studiji (na engleskom jeziku) možete preuzeti ovdje:

Integracija korisnika međunarodne/humanitarne zaštite na tržište rada: Politike i dobre prakse

Jedna od značajnijih politika Europske unije, koju pogađa starenje populacije i nedostatak radne snage, jest integracija korisnika međunarodne zaštite na tržište rada. Ova Studija prikazuje politike i dobre prakse 24 zemlje članice EMN-a koje su sudjelovale u istraživanju, a koje se odnose na pristup tržištu rada i rješavanje mogućih prepreka te mjere potpore (orijentacijski i jezični tečajevi, savjetovanje, pristup stanovanju, edukacije i obuke, priznavanje kvalifikacija, dodjela novčanih sredstava). Rezultati ove Studije omogućavaju bolje prepoznavanje potreba korisnika međunarodne zaštite u procesu integracije na europsko tržište rada te daju poticaj za uvođenje specifičnih mjera skrojenih prema tim potrebama.
Izvješće o Studiji (na engleskom jeziku) možete preuzeti ovdje:

Krijumčarenje ljudi: Karakteristike, odgovori i suradnja s trećim zemljama

Cilj ove EMN studije bio je analizirati situaciju u Europi vezanu uz krijumčarenje ljudi, prepoznati glavne uzroke problema i kroz analizu postojećih mjera definirati koje su ključne politike za sprečavanje, smanjivanje i borbu protiv krijumčarenja ljudi. Studija donosi niz obilježja ovog procesa, a koja se odnose na dinamiku, raširenost, metode funkcioniranja i posljedice ove pojave.
Izvješće o Studiji (na engleskom jeziku) možete preuzeti ovdje:

Širenje informacija o povratku: Kako doprijeti do migranata nereguliranog statusa koji nisu u kontaktu s vlastima

Cjelokupni cilj ove Studije je informirati države članice i Komisiju o različitim pristupima u državama članicama EU i Norveškoj kako bi se osiguralo informiranje migranata s nereguliranim statusom o mogućnostima povratka, s posebnim osvrtom na dobrovoljni i potpomognuti dobrovoljni povratak. Kroz doprinose 25 država članica EMN-a, Studija predlaže rješenja za poteškoće u širenju informacija kao što su jezična barijera, nepoznavanje kanala kroz koje se može doći do migranata, nepovjerenje migranata te nedostatak strategije i metodologije kako bi se informacije učinkovito dostavile ciljanoj skupini.
Izvješće o Studiji (na engleskom jeziku) možete preuzeti ovdje:

Nestašica radne snage i potrebe za migracijom radne snage iz trećih zemalja u EU

Nedostatak radnika s odgovarajućim kvalifikacijama postao je veliki izazov koji utječe na konkurentnost Europe. U kontekstu brzih tehnoloških promjena, brojčani pad europskog stanovništva i starenje radne snage znači očekivanu nestašicu radne snage u budućnosti. U ovoj Studiji analiziraju se uloga migracija radne snage u borbi s nestašicom radne snage, kao i instrumenti u otkrivanju i mjerenju ove pojave te politike koje se primjenjuju na nacionalnom nivou.
Izvješće o Studiji (na engleskom jeziku) možete preuzeti ovdje:

Korištenje pritvora i alternative pritvoru u kontekstu imigracijskih politika

Imigracijski pritvor je nekaznena upravna mjera koju država primjenjuje kako bi ograničila kretanje kroz zatvaranje pojedinca u svrhu provedbe određenog imigracijskog procesa. Pravna stečevina Europske unije o azilu i migracijama predviđa opravdanost pritvaranja u nizu situacija, kao što je sprečavanje neovlaštenog ulaska na teritorij države članice, sprečavanje bijega u procesu povratka te pod određenim uvjetima u postupku odobravanja azila. Ova Studija donosi obuhvatni pregled upotrebe pritvora i alternativa pritvoru na temelju doprinosa 26 država članica EMN-a.
Izvješće o Studiji (na engleskom jeziku) možete preuzeti ovdje:

Maloljetnici bez pratnje: politike, prakse i podaci

Maloljetnici bez pratnje su posebno ranjiva skupina imigranata, a razlozi njihova ulaska u zemlju su često nepoznati jer ih zbog svoje dobi ili proživljenih trauma ne mogu dobro artikulirati. Vrlo često su žrtve trgovanja ljudima. Podaci iz ove Studije odnose se na one maloljetnike koji su zatražili azil, budući da je moguće znati točne i detaljne podatke o njihovoj situaciji, dok istodobno postoji i velik broj onih koji ne borave legalno na teritoriju EU-a.
Izvješće o Studiji (na engleskom jeziku) možete preuzeti ovdje:

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske
International Organization for Migration
European Union
European Migration Network
Pregledavanjem web stranice slažete se s korištenjem kolačića. Više informacija Ok